Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 - Klarna

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband
met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een
derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende
een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een
periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
2B Stylish
Brink 61, 1354 HM Almere Haven - Centrum
Telefonisch: 06-20720997 dinsdag t/m zaterdag : 09.30 - 17.00 uur
E-mailadres: info@2bstylish.nl
KvK: 63773554
BTW nummer: NL190228374B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst
op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
1 of 5
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is
het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke
melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van
aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14
dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze
niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die
niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of
een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële
drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen
naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over
herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige
leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na
de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie
heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken
of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij
is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met
het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten
van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
2 of 5
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het
modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product
terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het
product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat
de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en
verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de
consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas,
water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de
bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door
de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor
verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of
het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of
stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale
inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst
voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst
van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening
gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de
herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product
heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt
met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de
ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit
duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode
waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk
aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode
van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering
daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis
van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en
waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts
kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op
de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn
van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
3 of 5
bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin
deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt
de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om
de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de
consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden,
als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag
alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder
dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften
(proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met
een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van
de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn
binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze
termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot
vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de
te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen
te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5%
over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van
genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft
4 of 5
geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na
deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en
dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 - Klarna

Klarna algemene voorwaarden
Privacy Statement Klarna
Voor Klarna is jouw privacy belangrijk. Daarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens altijd op verantwoorde wijze en met jouw privacy in het achterhoofd. Deze Privacy Statement beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer je gebruik maakt van de diensten van Klarna (de "Diensten") en een Klarna Gebruiker wordt. Hierin staat ook beschreven welke rechten je hebt en hoe je ze kunt uitoefenen.
In deze Privacy Statement beschrijven wij de verwerking van persoonsgegevens bij al onze Diensten. Het is daarom belangrijk dat je deze Privacy Statement leest voordat je gebruik gaat maken van onze Diensten. Dit is vooral belangrijk met betrekking tot de onderdelen die gaan over de Diensten die je van plan bent te gebruiken.

Klarna merken en Klarna groep
Sommige van onze Diensten worden geleverd onder andere Klarna-merken, zoals Wavy en SOFORT, en hebben eigen privacy statements.

Welke informatie verzamelen we?
Informatie die je ons verstrekt. Jij kunt ons informatie over jezelf geven wanneer jij gebruik maakt van een van de Diensten van Klarna, kiest om te betalen met een van Klarna`s betaalmethoden, contact met ons opneemt of gebruik maakt van ons klantenportaal ("Gebruikersportaal"). Afhankelijk van welke Dienst je kiest, kan het gaan om:

Persoonlijke en contact informatie – naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, enz.
Betaalinformatie – credit- en debitcard gegevens (kaartnummer, geldigheidsdatum en CVV- code), factuurinformatie, rekeningnummer, enz.

Je kunt te allen tijde jouw profielgegevens, zoals jouw contactgegevens en andere bewerkbare instellingen, wijzigen. Afhankelijk van het land, kan dit in het Gebruikersportaal of door contact met ons op te nemen

Informatie die we over jou verzamelen. Wanneer je gebruik maakt van een van onze Diensten kunnen wij – afhankelijk van welke Dienst jij gebruikt - de volgende informatie verzamelen:

Persoonlijke en contact informatie – naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.
Informatie over goederen/diensten – gegevens over wat je koopt.
Financiële informatie – je inkomen, mogelijke uitstaande kredieten, negatieve betalingsregistraties.
Historische informatie – je aankoop-, betalings- en kredietacceptatiegeschiedenis.
Informatie over communicatie over en weer tussen jou en Klarna – hoe je onze Diensten gebruikt, inclusief webpaginareactietijden, fouten bij het downloaden, methoden van binnenkomst en exit, ontvangstbevestigingen wanneer we contact met je opnemen.
Informatie over interactie tussen jou en de winkel - je eerdere contacten met de winkel waar jij winkelt.
Apparaatinformatie – bijvoorbeeld het IP-adres, de taal- en browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, platform en schermresolutie.
Geografische informatie – je geografische informatie
Wat doen wij met jouw informatie?
Klarna verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op grond van de volgende juridische verwerkingsgronden:
Verwerkingsdoeleinde
Juridische verwerkingsgrond
Het leveren van de Klarna Gebruikerserveraing

Nakomen contractuele verplichtingen.

Om je identiteit te bevestigen en je persoonlijke en contactgegevens te verifiëren.


Nakomen contractuele verplichtingen en om te voldoen aan toepasselijke wetgeving.
Voor het administreren van je betaling en de klantrelatie, bijv. om onze verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten tussen jou en ons of de winkel en om je van informatie, aanbiedingen, en Diensten die je van ons verlangt te voorzien.

Nakomen contractuele verplichtingen en behartigen gerechtvaardigde belangen.

Informatie in elektronisch formaat naar jou te verzenden (niet-marketing).

Nakomen contractuele verplichtingen, om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en behartigen gerechtvaardigde belangen

Om te bepalen welke betaalopties en andere Diensten je worden aangeboden, bijvoorbeeld door het toepassen van interne en externe kredietbeoordelingen.

Nakomen contractuele verplichtingen en om te voldoen aan toepasselijke wetgeving.

Voor interne foutopsporing, data-analyse, testen, onderzoek en statistische doeleinden.

Behartigen gerechtvaardigde belangen.

Zekerstellen dat de inhoud op de meest effectieve manier wordt weergegeven voor jou en op jouw apparaat.

Nakomen contractuele verplichtingen.

Om misbruik van Klarna’s Diensten te voorkomen als deel van de inspanningen om onze Diensten veilig te houden.

Nakomen contractuele verplichtingen, om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en behartigen gerechtvaardigde belangen.

Om risicoanalyse uit te voeren, voor fraudepreventie en risicomanagement

Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving en behartigen gerechtvaardigde belangen.

Om onze Diensten te verbeteren en voor algemene business development doelen, zoals het verbeteren van kredietrisicomodellen om bijvoorbeeld fraude te minimaliseren, nieuwe producten en functies te ontwikkelen en nieuwe zakelijke kansen ontdekken

Behartigen gerechtvaardigde belangen.

Om te voldoen aan relevante regelgeving, zoals anti-witwas-, en accountancy wetten en regelgeving over kapitaaltoereikendheidseisen.

Voldoen aan toepasselijke wetgeving

Specifieke gegevensverwerking in Klarna`s Diensten.

De Klarna-Gebruikerservaring.

Om de vlotte Klarna-Gebruikerservaring te kunnen leveren, is onze gegevensverwerking onderverdeeld in een aantal functies. Je kunt meer over deze functies te weten komen in de voorwaarden voor de betreffende functie.

Automatisch invullen van jouw contactgegevens.

Automatisch invullen van jouw contactgegevens kan op twee manieren gebeuren - door jouw interactie en door middel van een cookie.

Automatisch invullen door jouw interactie.

Tijdens het gebruik van de Diensten, kunnen we je om je persoonlijke en contactgegevens vragen, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum of persoonlijk identificatienummer. We bewaren deze informatie in onze systemen en wanneer jij bij ons terugkomt, hoef je alleen basispersoonsgegevens en contactgegevens te verstrekken, zoals telefoonnummer, e-mail, postcode of nationaal ID-nummer (afhankelijk van het land) om ons om de resterende velden in te laten vullen met je andere details.

Automatisch invullen door cookie

Een aanvullende methode om je contactgegevens automatisch te laten invullen, is door herkenning van jouw apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, enz.) via een cookie die we erop hebben geplaatst. In de cookie hebben we je gegevens opgeslagen van eerdere interacties met Klarna. Al deze informatie staat op je apparaat. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

Deactivatie van het automatisch invullen.

Je kunt op elk moment kiezen om het automatisch invullen te deactiveren door het selectievakje `Onthoud mij` uit te schakelen of door contact met ons op te nemen via dataprotectie@klarna.nl.

Aanbiedingen en voordelen

Om jou, als jij een Klarna Gebruiker wordt, aanbiedingen en voordelen te kunnen aanbieden, zoals kortingen, speciale evenementen, pre-toegang tot producten, verkooppromoties, aanbiedingen van winkels, het geven van proefmonsters en weggeefacties, bekijken we je eerdere acties zoals aantal aankopen, aankoopbedragen of gebruik van Klarna Diensten.

Het doel van deze verwerking is om Klarna`s aanbiedingen en voordelenprogramma te administreren en je aankopen te beoordelen, zodat we je relevante aanbiedingen doen en voordelen kunnen bieden. De informatie vormt de basis voor Klarna`s marketing- en klantanalyse, bedrijfs- en methodeontwikkeling, evenals statistieken.

Binnen het programma voor aanbiedingen en voordelen kunnen Klarna, en Klarna`s zakelijke partners namens Klarna, deze informatie gebruiken in postdiensten, sms-berichten, e-mail, sociale media en andere digitale kanalen om met jou te communiceren om aanbiedingen te doen en voordelen te bieden. Klarna en haar zakelijke partners zullen voor dit doel geen direct marketingkanaal (bijvoorbeeld e-mail of sms-berichten) gebruiken als jij je hebt afgemeld (opt-out) voor direct marketing (of als jij daar niet voor hebt gekozen (opt-in) indien dat wettelijk verplicht is binnen jouw markt).

Gebruikersportaal.

Als jij de web- en mobiele app van Klarna gebruikt, worden aanvullende gegevens verwerkt om de Diensten te bieden die worden aangeboden in de Gebruikersportal.

Gepersonaliseerde artikelen en advertenties: Je kunt gepersonaliseerde artikelen en advertenties bekijken op basis van je eerdere aankopen.

Gepersonaliseerd Klarna-overzicht: er kan een overzicht worden weergegeven, waar je de status van je Klarna-aankopen kunt bekijken en je aankoopgeschiedenis kunt bekijken, evenals toegang tot terugbetalingen kunt krijgen en betalingstermijnen kunt voldoen en verlengen.

Bezorging en pakket tracking: in de Gebruikersportal kan je in sommige gevallen de route van je pakket volgen, waarin Klarna je trackinginformatie verwerkt.

Je verbonden bankrekeningen: de personal finance managementdienst biedt jou het voordeel dat je niet alleen een overzicht van Klarna-transacties krijgt, maar je kan ook externe bankrekeningen koppelen. Als je met deze dienst koppelt, zullen wij informatie over je externe bankrekening verwerken, zoals rekeningnummer, bank, historische aankopen op de rekening en beschikbare gelden.

Kredietdiensten: voor sommige van je eerdere aankopen kunnen we je krediet bieden op basis van die aankopen, waarvoor Klarna je gekoppelde externe bankgegevens zal raadplegen.

In-app winkelen: winkelen via de Gebruikersportal is een manier om Klarna`s betaalmethoden in bijna elke winkel te gebruiken. Terwijl jij dit doet, stuurt Klarna de informatie die jij hebt verstrekt door naar de winkel waar je winkelt om je aankoop af te ronden. In sommige gevallen (als de winkel dit vereist), vraagt Klarna jou ook om jouw inloggegevens voor die specifieke winkel in te vullen, informatie die vervolgens door Klarna zal worden verwerkt om de aankoop uit te voeren.

Klantenservice: wanneer jij onze klantenservice-dienst via de Gebruikersportal gebruikt, hebben wij toegang tot de informatie die jij verstrekt.

Met je communiceren.

Klarna kan je gegevens gebruiken om relevante informatie over gebruikte of soortgelijke diensten te communiceren en om klanttevredenheidsonderzoeken ten aanzien van onze Diensten te verrichten (bijv. nadat je contact hebt gehad met Klarna’s klantenservice) via e-mail, sms, telefoon of andere middelen.

Klarna kan u eveneens promotieberichten sturen betreffende de Diensten.

U mag hier te allen tijde bezwaar tegen maken. U zult ook op de hoogte gehouden worden van uw bezwaarrecht (blokkeren) steeds als uw emailadres of telefoonnummer hiervoor gebruikt wordt.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming.

“Profilering" betekent geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten die met jou te maken hebben te evalueren, bijvoorbeeld om aspecten van je economische situatie of je voorkeuren te analyseren of te voorspellen. We profileren de gegevens die we over jou hebben om te beslissen welke marketingcontent interessant voor jou is (en je kunt natuurlijk altijd bezwaar maken tegen dergelijke marketing). Om kredietaanvragen effectief en op verantwoorde wijze af te handelen, profileren wij ook je gegevens als je een krediet aanvraagt.


"Geautomatiseerde besluitvorming" betekent dat we bepaalde diensten aanbieden, zoals kredietverlening uitsluitend op basis van automatische middelen, zonder interactie van een van onze medewerkers. Door dit geautomatiseerd te maken, verhogen we de objectiviteit en transparantie bij het aanbieden van die Diensten. Deze beslissingen zijn gebaseerd op je aankoopgeschiedenis en eerdere betalingen aan ons, samen met informatie over jou ontvangen via kredietreferentie. Je hebt altijd het recht om een geautomatiseerde beslissing aan te vechten en een Klarna-medewerker naar jouw zaak te laten kijken.

Met wie kunnen wij je informatie delen?
We nemen alle redelijkerwijs mogelijke contractuele, juridische, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat je gegevens veilig en met een toereikend niveau van bescherming worden behandeld wanneer wij je informatie overdragen aan, of delen met geselecteerde partijen zoals hieronder beschreven.

Leveranciers en onderaannemers.Klarna kan delen van je persoonsgegevens delen met leveranciers en onderaannemers om onze contractuele verplichtingen tegenover jou na te komen en voor andere doeleinden beschreven in deze Privacy Statement. Voordat we een leverancier of onderaannemer inschakelen, zorgen we ervoor dat deze voldoen aan onze hoge privacy normen.

Winkeliers. Klarna deelt delen van je gegevens met de winkel die je bezoekt of waar je een aankoop doet. Dit om de winkel in staat te stellen om je aankoop en je relatie met de winkel af te handelen en te beheren, jou de goederen te sturen, om te gaan met geschillen en om zijn klanten te profileren in categorieën zoals naar leeftijdsgroepen of geslacht, maar ook om fraude te voorkomen. De persoonsgegevens die met een winkel worden gedeeld, zijn onderhevig aan het privacy beleid en de praktijken van de winkel.

Kredietinformatiebureaus en andere aanbieders van dergelijke diensten. Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met kredietinformatiebureaus, leveranciers van identificatiediensten en fraudepreventiebureaus om je kredietwaardigheid te beoordelen wanneer je gebruik wilt maken van een van Klarna`s betaalmethoden, voor het bevestigen van je identiteits- en adresgegevens en om jou en andere klanten tegen fraude te beschermen. Betalingsgedrag kan terug worden gerapporteerd aan het kredietinformatiebureau. In sommige landen kan ook een beperkte gegevensopvraag worden uitgevoerd voordat jij een van Klarna`s betaalmethoden aanvraagt met als doel een op maat gemaakt aanbod van betaalmethodes weer te geven. De kredietinformatiebureaus en vergelijkbare aanbieders die we gebruiken, worden hier vermeld.

Klarna groep. Je informatie kan worden gedeeld met bedrijven binnen de Klarna-groep.

Autoriteiten. Klarna kan de benodigde informatie bekendmaken aan autoriteiten zoals de politie, belastingdiensten of andere autoriteiten als dit wettelijk verplicht is of jij daarmee instemt. Doeleinden als anti-witwassen en het bestrijden van het financieren van terrorisme zijn voorbeelden van wettelijk verplichte informatiedeling.

Logistiek en transportbedrijven. Logistiek- en transportbedrijven die de goederen leveren die je hebt besteld (alleen geldig voor gebruikers van het web en mobiele apps).

Incassobureaus. Klarna kan ook informatie delen bij de verkoop van onbetaalde schulden aan derden, bijvoorbeeld aan incassobureaus.

Desinvesteren.

In het geval dat Klarna een bedrijf of activa koopt of verkoopt, kunnen we je persoonsgegevens delen met de beoogde koper of verkoper van zulk bedrijf of zulke activa.

Als Klarna of een substantieel deel van al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, mogen persoonsgegevens van Klarna’s klanten worden gedeeld en overgedragen.

Voordat in het kader van een desinvestering gegevens worden gedeeld, zal Klarna ervoor zorgen dat er adequate vertrouwelijkheidsverplichtingen van kracht zijn.

Waar slaan we je persoonsgegevens op?
We streven er altijd naar om je persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In bepaalde situaties kunnen de gegevens worden overgedragen naar, of verwerkt in, een bestemming buiten de EU/EER door een onderneming binnen de Klarna Groep of door een leverancier of onderaannemer. Klarna is toegewijd om altijd je gegevens te beschermen. Klarna neemt alle redelijkerwijs mogelijke contractuele, juridische, technische en organisatorische maatregelen om zeker te stellen dat je gegevens veilig en met een beschermingsniveau worden behandeld dat kan worden vergeleken met en dat op zijn minst gelijk is met het niveau van bescherming dat binnen de EU/EER geldt.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
We verwerken je persoonsgegevens zo lang als nodig is om onze contractuele verplichtingen tegenover jou na te komen en in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen of zo lang als nodig is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. Wanneer we je gegevens bewaren voor ander doeleinden dan naleving van onze contractuele verplichtingen, zoals voor anti-witwas, accountancy en kapitaaltoereikendheidseisen, doen we dat alleen zolang is toegestaan voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen of zolang noodzakelijk is en/of wettelijk is voorgeschreven voor het betreffende doel.

Je rechten tot inzage, correctie, verwijdering en om een klacht in te dienen
Recht tot inzage. Je kunt een kopie opvragen van jouw persoonsgegevens indien je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben.
Recht op correctie. Je hebt het recht om foutieve en/of incomplete informatie over jezelf te corrigeren.
Recht op verwijdering. Je hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Let wel, omdat Klarna een bank is hebben we verplichtingen die verhinderen dat we bepaalde persoonsgegevens meteen verwijderen. Deze verplichtingen vloeien voort uit accountancy- en belastingwetten, bankregelgeving, regelgeving tegen witwassen en financieren van terrorisme, alsook consumentenwetten. In dat geval zullen we de betreffende gegevens voor gebruik blokkeren.
Recht om een klacht in te dienen. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.
Voor een aantal specifieke functies heeft Klarna jou de mogelijkheid geboden om je daarvoor af te melden (opt-out). Wij zullen je individuele keuze altijd respecteren.

Hoe zit het met cookies en dergelijke volgtechnologieën?
We maken gebruik van cookies en dergelijke technologieën om je een op maat gemaakte en goed werkende online ervaring te bieden. Lees onze cookieverklaring voor gedetailleerde informatie over hoe Klarna cookies en dergelijke technologieën gebruikt.

Update van deze Privacy Statement als gevolg van verbetering van onze Diensten
We werken voortdurend aan de verbetering van ons aanbod, zodat jij een nog vlottere gebruikerservaring kan krijgen. Dit omvat zowel veranderingen in bestaande diensten als nieuwe diensten. Daarom is het belangrijk dat je deze Privacy Statement leest elke keer dat je een Klarna Dienst gebruikt, aangezien de verwerking van persoonsgegevens kan verschillen van de vorige keer.

Zo kun je ons bereiken.
Klarna Bank AB (publ) is geregistreerd in het Zweedse handelsregister onder registratienummer 556737-0431 met hoofdvestiging aan de Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Klarna heeft een functionaris voor de gegevensbescherming en een privacy team; een toegewijd team van specialisten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben daarom ook een team binnen onze klantenservice dat zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens. Je kunt Klarna’s privacy teams bereiken via dataprotectie@klarna.nl.

Klarna Bank AB (publ) is de verantwoordelijke entiteit voor het verwerken van je persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Het verwerken van persoonsgegevens door Klarna Bank AB (publ) valt onder Zweedse regelgeving voor bescherming van persoonsgegevens.

Surf naar www.Klarna.com voor meer informatie over Klarna.

Deze Privacy Statement is voor het laatst op 21 mei 2018 gewijzigd.

Achteraf Betalen: binnen 14 dagen.
Deze webwinkel geeft je in samenwerking met Klarna de mogelijkheid om achteraf te betalen. Achteraf Betalen is een veilige en eenvoudige manier van online winkelen. Je hoeft nooit bank- of creditcardgegevens op te geven en je betaalt pas nadat de bestelling is bezorgd.

Je betaalt pas als u de bestelling in huis heeft.
Je hebt altijd 14 dagen de tijd om je rekening te betalen.
De factuur wordt tegelijkertijd met de producten verzonden.
Je hoeft geen bank- of creditcardgegevens op te geven.
Je hebt altijd minimaal 14 dagen bedenktijd in overeenstemming met de consumentenwet*.
Je kunt je facturen downloaden en betalen met iDEAL op klarna.nl.
Je kunt alleen aan Klarna betalen, omdat de vordering aan Klarna wordt overgedragen.

De webwinkel rekent € 0 voor het gebruik van deze service. Bedenk dat deze kosten per webwinkel kunnen verschillen.

Kosten bij te late betaling

Als Klarna geen betaling heeft ontvangen op de vervaldatum van de factuur, zal er per e-mail kosteloos een eerste herinnering worden gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Klarna € 13,50 aanmaningskosten** in rekening brengen. Blijft betaling uit dan kunnen deze kosten oplopen tot 15% voor bedragen tot € 2.500,- met een minimum van € 40,-.

Kredietcheck

Wanneer voor Achteraf Betalen gekozen wordt zal Klarna een kredietevaluatie uitvoeren, wat kan inhouden dat een kredietcheck wordt gedaan.

Privacystatement

Je persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende wetgeving verwerkt en niet aan derde partijen verstrekt voor advertentiedoeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt ter identificatie, voor klantanalyse, kredietevaluatie, marketingactiviteiten en verdere productontwikkeling. Bekijk Klarna’s privacystatement voor een nadere uitleg over de manier waarop Klarna persoonsgegevens verwerkt.

Door Achteraf Betalen te gebruiken ga je ermee akkoord dat Klarna je persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacystatement verwerkt, inclusief het overdragen van gegevens aan zorgvuldig uitgekozen partners of aan landen buiten de EU/EER.

* Geldt niet voor alle goederen en diensten, bijv. vliegreizen, evenementen en speciaal vervaardigde producten.

** Bij facturen onder € 20,- wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht.

Deze voorwaarden voor Betaal later zijn van toepassing tussen jou en de winkel waar je je spullen, tickets of diensten koopt en waarbij je de betaalmethode Betaal later kiest.
Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 14 dagen na verzending van je bestelling te betalen. In het geval van (digitale) diensten is dit de datum waarop de dienst geleverd wordt of beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB. Klarna zal je een betaalinstructie sturen zodat je direct aan Klarna kunt betalen. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna kun je klarna.com bezoeken.

Je betaalt alleen als je je bestelling hebt ontvangen!
Klarna biedt consumenten aankoopbescherming, wat inhoudt dat je niet hoeft te betalen voor je bestelling tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je helpt als je problemen hebt met je aankoop.

Kosten en (te) late betaling
Wij rekenen €0 voor het gebruik van Betaal later.
Als je nog niet aan Klarna hebt betaald op de uiterste betaaldatum genoemd in de betaalinstructies, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Klarna € 13,50 aanmaningskosten in rekening brengen. Bij aankopen onder € 20,- wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft betaling uit dan kunnen deze kosten voor bedragen tot € 2.500,- oplopen tot 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-.

Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna
Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kun je hierover geïnformeerd worden doormiddel van een brief of een e-mail. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kunt indienen bij een autoriteit.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2020 www.2bstylish.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.